1/25/21

నువ్వు ఎవరు?

 


 

నువ్వు ఎవరు?


ఓహో తనా
చాలా నెమ్మది... అసలు మాటే వినపడదు

 

అమ్మో తనా
పెద్ద మొండి ఘటం

 

అయ్యో తనా
పాపం చాలా వోపిక

 

అమ్మో తనా
ఎంత పొగరో

 

ఒక అభిప్రాయం
ఒక ఆలోచన
ఒక దృష్టి కోణం
ఒక ముద్ర

 

వీటన్నిటినీ మించి నువ్వు ఎవరు...?

ఆ తను మైనస్ నువ్వు ఎవరు...?


No comments: