8/12/10

నా మనసుకి మరో ప్రపంచం కావాలి


గుండె నుండి పొంగే నవ్వు కావాలి
స్వేఛ్ఛా విహంగం రెక్కలు కావాలి
అత్మీయత నిండిన పలకరింపు కావాలి
నిజం నిండిన మాట కావాలి
నేనున్నాననే తోడు కావాలి
ప్రకృతిని ఆస్వాదించే సమయం కావాలి
ఒత్తిడి తెలియని ఉద్యోగం కావాలి
పోటీ పడని సహోద్యోగి కావాలి
పోలిక ఎరుగని స్నేహం కావాలి
అంతస్తు పట్టని బంధం కావాలి
సహజత్వం నిండిన మనిషి కావాలి
అబధ్ధం తో అవసరం లేని బాధ్యత కావాలి
అవసరంతో పని లేని నమ్మకం కావాలి
గుప్పిట ముయ్యని మనసు కావాలి
నా మనసుకి మరో ప్రపంచం కావాలి