10/2/14

కడలి కెరటాలు

నా రెండవ కథ 'కడలి కెరటాలు' ఈ నెల కౌముది లో వచ్చింది. చదివి ఎలా వుందో చెప్పండి....

http://www.koumudi.net/Monthly/2014/october/oct_2014_kadhakoumudi_4.pdf