2/1/21

నువ్వు ఎవరు..? - Search continues


 

కొన్ని అభిప్రాయాలు

మార్చాలనే ప్రయత్నం


కొంతమంది దృష్టిలో 

పడాలన్న తపన


కొన్ని ఆలోచనల్లో

మిగిలిపోవాలనే తాపత్రయం


కొందరి మీదయినా మన ముద్ర

చెరగకుండా వుండాలనే ఆశ


ఇవన్నింటినీ కలిపి తీసేసాకా

మిగిలిన "నీ" విలువని

శూన్యం అనాలా...?

పూర్ణం అనాలా...?