9/3/13

నా కథ కౌముది లో

నా రెండవ కథ కౌముది లో చోటు సంపాదించడం చాలా సంతోషాన్నిచ్చింది.

ఈ నెల కౌముది లో నా కథ  మీసాలాడి పెళ్ళాం చదివి మీ అభిప్రాయం తెలుపుతారని ఆశిస్తున్నా...

No comments: