5/24/10

నా కళాపోషణ - 2

Paint brush, Photoshop ఉపయోగించి వేసిన మరికొన్ని చిత్రాలు


నృత్య భంగిమలు

భంగిమ - 1


భంగిమ - 2

భంగిమ -


భంగిమ - 4
Post a Comment